Historiek

In de achteruitkijkspiegel:
vzw Vakantiewerking Ichtegem!

Zoals veel Ichtegemse verenigingen vindt de speelpleinwerking haar onstaan in het rusteloze brein van onderpastoor Louis Vanheule zaliger die bij wijlen burgemeester Joseph Demeersseman ging aankloppen om op de vrijgekomen gronden van de ‘tramstatie’aan de St.-Bertinuslaan, door het Gemeentebestuur aangekocht in 1954, een speelplein op te richten. Onderpastoor Vanheule was er trots op dat hij aan de gemeente geen frank moest vragen voor zijn speelplein en dra stonden er een grote zandbak, kabelspoor, een wieg, schommels en wipplanken. Deze prachtige realisatie werd in het expojaar 1958 plechtig ingewijd. De ‘knecht’jongens kwamen er tijdens de grote vakantie op maandag en woensdagnamiddag, de meisjes op dinsdag- en donderdag. Wie herinnert zich niet de verfrissende Stanola die in de plaatselijke ‘melkerij’ werd opgehaald ? De Zusters, leerkrachten, jeugdleiders en natuurlijk ‘mijnheer den onderpaster’ zelf stonden in voor het toezicht. Vanaf ’61 kweet medepastoor Paul Depondt zich plichtsgetrouw van deze erfenis.

Eind de zestiger jaren werd deze Parochiale speelpleinwerking overgebracht naar het terrein achter de Gemeenteschool. Als gevolg van het buitenhuiswerken van beide ouders groeide de behoefte aan een vakantiewerking die volle dagen open was…. Binnen het Schepencollege, maar vooral onder impuls van toenmalig schepen Charles Feys en COO-voorzitster Hilda Christiaen, werd via een enquête bij de ouders naar de behoeften gepeild. Het signaal stond op groen om een volwaardige vakantiewerking uit te bouwen. Toenmalig burgemeester Prosper Dupon leidde de eerste vergadering en Hilda Christiaen aanvaardde het voorzitterschap. Samen met een Kernbestuur bestaande uit ondervoorzitter Daniël Jonckheere, secretaris Freddy Nauwynck en penningmeester Georges Decoster stak zij enthousiast van wal. Het voltallige bestuur bestond uit diverse afgevaardigden van het verenigingsleven en de schepenen Charles Feys en wijlen Maurits Moeyaert. De monitoren werden gerecruteerd uit de plaatselijke jeugdverenigingen en KSA-bondsleider Willy Hosten werd de eerste hoofdmonitor.

Tijdens het eerste werkjaar nieuwe stijl in de grote vakantie 1973 werden er gemiddeld 80 speelpleingangers geteld. De schoolbus bracht de kinderen uit de verste hoeken van de gemeente, ‘s middags werden er warme middagmalen geserveerd, om drie uur was er ‘frisco’ en drank verkrijgbaar. Het bestuur kon ook rekenen op de loyale medewerking van het toenmalig schoolhoofd van de Gemeenteschool wijlen meester Richard Casteleyn. Dat het menens was mocht blijken in 1976 toen de Statuten van de VAKANTIEWERKING VZW in het Staatsblad verschenen.

In 1985 nam voorzitster Hilda Christiaen afscheid, ook ondervoorzitter Daniël Jonckheere haakte af. Joris Missiaen, secretaris van de Vakantiewerking sedert ’79, werd de nieuwe voorzitter. Hij wist enkele frisse krachten voor de kar te spannen: de jonge leerkrachten Josianne Devreker, An Huyghe, Karin Proot. Ook Luk Carbonez en Geert Goethals sluiten aan. Karin Proot werd secretaris, Geert Goethals penningmeester.

Zoals elke vereniging kende de Vakantiewerking haar ups en downs. Haar kwaliteit stond of viel met de inzet van haar monitoren. Regelmatig staken tuchtproblemen de kop op, maar altijd weer wist de monitorenploeg de Vakantiewerking in goeie banen te houden. In 1980 kent de Vakantiewerking een dieptepunt met gemiddeld 27 kinderen per dag. ‘ Maar die kat komt weer… ‘

In 1989 legt Joris Missiaen de voorzittershamer neer. Gemeenteraadslid Charles Feys , geestelijke vader van de Vakantiewerking, wordt voorzitter en Willy Hosten, voorzitter van de Bond van grote en jonge gezinnen, komt het Kernbestuur versterken.

Wegens de bouw van de Gemeentelijke Loods wordt het speelterrein achter de Gemeenteschool te klein en de Vakantiewerking verhuist in ’91 naar het terrein aan de Sporthal. Dankzij de steun van onderwijsschepen Eric Vandendriessche en het Gemeentebestuur, komen er houten speeltuigen en een pomp voor waterspelen. Het nieuwe speelplein wordt plechtig ingehuldigd en -gewijd door burgemeester Gilbert Debreuck en pastoor Ludwig Verhelst, een massa kleurrijke balonnen worden bij die gelegenheid opgelaten….een nieuwe impuls voor de Vakantiewerking ! Het nieuwe terrein en de werking doen het goed bij de inspectie en halen de maximumscore!

Ook ex-hoofdmonitrice Els Dejaegher en Bernadette Goethals komen in ’93 de bestuursploeg met raad en daad bijstaan en versterken. In ’94 wordt Koen Lanszweert penningmeester in opvolging van Geert Goethals. In 1995 wordt het ‘Groot’ en ‘Klein’ bestuur tot één bestuur samengesmolten. Het groot Bestuur bestond aanvankelijk uit vertegenwoordigers van diverse sociale verenigingen, het klein bestuur vormde het dagelijks bestuur. Nog in ’95 werd een nieuwe kabelbaan opgetrokken. In ’96 ontwerpt Nick Proot het logo met de voetballende jongen voor de Vakantiewerking wat meteen de herkenbaarheid aanzienlijk verhoogde. Op zondag 28 april werd het 25-jarig bestaan van de speelpeinwerking gevierd met een uitgebreide ontvangst met receptie op het Gemeentehuis en ‘s namiddags het optreden van Clown Koko en Johan Verstreken in de sporthal. In feite bestond de werking nog maar 23 jaar en was het 24ste speelpleinseizoen in aantocht, de voorzitter had een verkeerde berekening gemaakt en toen het bestuur het door had, moest de show doorgaan…

In 1997 bezoeken gemiddeld 87 kinderen dagelijks het speelplein. In de bestuursvergadering van dinsdag 11 september 1997 neemt Charles Feys ontslag als voorzitter en Simonne Vierstraete-Vanderjeught als bestuurslid. Ze hebben allebei er welgeteld 25 speelpleinseizoen opzitten.

Op maandag 20 oktober 1997 wordt Willy Hosten tot nieuwe voorzitter verkozen. Op zijn voorstel verleent het Bestuur unaniem de titel van erevoorzitter aan Charles Feys, erebestuurslid aan Simonne Vanderjeught en later aan Hilda Christiaen de titel van ere-voorzitster-stichtster en Georges Bolle erepenningmeester.

Stefaan Feys komt namens de Vriendenkring van de Gemeenteschool, Mirjam Rommelaere namens de Oudervereniging van de Vrije Basisschool en Dirk Santens namens de ouders van speelpleinbezoekers het Bestuur versterken in 1998. Stefaan Feys wordt vicevoorzitter.

De kinderen worden gevraagd een passende naam te zoeken voor ons speelplein en op 30 juni 1999 wordt het de ‘Bengelberg’ gedoopt, een samentrekking van “bengels” en “Keiberg”. Meter is jeugdschepen Annemarie Clyncke, peter gezinsschepen Eric Vandendriessche. In 2000 komen gemiddeld per dag 70 kinderen naar de Bengelberg. Met pieken tot boven het honderd de eerste weken van juli, maar met natuurlijk duidelijk minder volk tijdens de betaalde vakantiedagen.

In 2001 wordt een vogelnestcarroussel in gebruik genomen. Er komen 367 verschillende kinderen, met een gemiddelde van 80 kinderen per dag. Bernadette Goethals neemt ontslag. Het 30ste speelpleinseizoen in 2002 overschrijdt voor het eerst de 400 verschillende kinderen met een gemiddelde van 97 kinderen, een absoluut record. Eerlijkheidshalve moeten we vermelden dat ook een aantal kinderen uit Koekelare ons speelplein bezoeken.

In 2003 prijkt een nieuw logo van de hand van Marylin Vierstaete op onze folders en brieven, de naam Bengelberg wordt vanaf nu gepromoot. De naam Vakantiewerking wordt behouden voor de vzw. Het aantal verschillende speelpleinbezoekers gaat tot 411 stijgen met 70 kleuters en een gemiddelde van 82 aanwezigen per dag.

In 2004 wordt het speelplein verrijkt met een lignet en een hangrek. Het aantal speelpleinbezoekers loopt enigszins terug omwille van de groei van een nieuwe speelpleinwerking in Koekelare. Gemiddeld 69 kinderen bezoeken ons speelplein per dag. De begeleid(st)ers krijgen voor een prikje een bordeaux sweater met wit Bengelberglogo, naast de gratis t-shirt die ze jaarlijks krijgen. Lieve Denys wordt bestuurslid. Als kleuteronderwijzeres en moeder van kinderen die het speelplein bezoeken is zij ongetwijfeld heel goed geplaatst om met kennis van zaken aan ons project mee te werken.

Ondertussen is het nieuwe speelpleinseizoen, het 33ste ondertussen, goed en wel opgestart. De speelberg werd wat verplaatst zodat spelende kinderen in de zandbak van op het cafetariaterras kunnen in het oog gehouden worden. Ook werd een nieuw speeltuig opgesteld: een soort stap-slang, een leuke evenwichtsoefening! Een nieuw hek sluit het speelplein af van de sportvelden sedert de verplaatsing van de skatebaan, zodat speelpleinbezoekers niet gestoord worden door skaters en omgekeerd.

Niet minder dan 27 begeleiders, waarvan 4 stagiairs, worden deze vakantie ingezet om het op de Bengelberg iedereen naar zijn zin te maken en de vakantie uit te bouwen tot een feest voor iedereen!

Op zaterdag 19 september 2009 werd het Bestuur van de vzw Vakantiewerking op het Gemeentehuis ontvangen n.a.v. 50 jaar speelpleinwerking in Ichtegem. Onder de genodigden waren volgende pioniers aanwezig: Marcel Vanroose en Michel Missiaen, enige overlevende gemeenteraadsleden van de Gemeenteraad van 1958 die de gronden aan de Tramstatie ter beschikking stelde van onderpastoor Louis Vanheule om er een speelplein uit te bouwen, erevoorzitster-stichter Hilde Christiaen, erevoorzitter Charles Feys, erepenningmeester Georges Bolle en erebestuurslid Simonne Vanderjeught, die in 1973 een speelpleinwerking opstartten die elke werkdag tijdens de grote vakantie open was.